Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα "Σκάκι στο σχολείο" στα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


****∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την
καθιέρωση του προγράµµατος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισµού του,

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισµός αποτελεί έναν από τους τοµείς για τον οποίο «η
Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να
συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών»·
B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθληµα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής
οµάδας, θα µπορούσε συνεπώς να συµβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη
στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωµάτωση, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η
µείωση της εγκληµατικότητας, ακόµη και η µάχη µε διάφορες εξαρτήσεις·
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι µπορεί να
βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υποµονή και την επιµονή του, και να συµβάλει στην
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της διαίσθησης, της µνήµης και των δεξιοτήτων
ανάλυσης και λήψης αποφάσεων· επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη
θετική στάση και την άµιλλα·

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του
προγράµµατος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών της
ΕΕ·
2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραµµα
«Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότησή του από το 2012
και µετά·
3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα των µελετών όσον αφορά την
επίδραση του προγράµµατος στην ανάπτυξη των παιδιών·
4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, µαζί µε τα ονόµατα των
υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών µελών.

Ο κατάλογος των υπογραφόντων δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα 3 των Πρακτικών της 15ης
Μαρτίου 2012 (P7_PV-PROV(2012)03-15(ANN3)).

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Έξι βασίλισσες!

Η παρακάτω θέση ματ είναι από σχολικούς αγώνες μικρών παιδιών κι είναι φανερή η διάθεση του Λευκού να νικήσει "πολύ". Αφού αποφεύχθηκε το πατ, πάλι καλά!

2ο δημ. Ζωγράφου - 2ος όμιλος

Στον 2ο όμιλο του μίνι εσωτερικού πρωταθλήματος στο 2ο δημοτικό η βαθμολογία ήταν:

1. Παπαδάκης Γιάννης 3,5
2. Σέγκος Δημήτρης 3
3. Κυροδήμος Γιώργος 2,5
4. Στεφανιδάκης Σταμάτης 1
5. Πουτέρε Νταβίντ 0

Το κανονικό εσωτερικό πρωτάθλημα του σχολείου θα αρχίσει αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.